چکیدهای از مناقصات روز يك شنبه مورخ 28 شهريور ماه 1400 برابر با - 19 سپتامبر - 2021

چکیدهای از مناقصات روز يك شنبه مورخ 28 شهريور ماه 1400 برابر با - 19 سپتامبر - 2021

چکیدهای از مناقصات روز يك شنبه مورخ 28 شهريور ماه 1400 برابر با - 19 سپتامبر - 2021

شهر
مناقصه گذار
نوع مناقصه
شماره
شرح مناقصه
تاریخ انقضا
حماه الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفوالذية داخلى 115449 تامين / 500 تن / آهك زنده 10/4/2021
حماه الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفوالذية داخلى نوبت سوم 115450 تامین قطعات يدکی مخصوص بخش ريخته گری در کارخانه ذوب 10/4/2021
دمشق بطريركية أنطاكية وسائر المشرق داخلى 11134 تامين وسايل و ابزارهای مورد نیاز خیاطی وسايل و ابزارهای مورد نیاز خیاطی لباس زنانه مواد زيبايی و آرايشی 10/7/2021
دمشق وزارة الصحة داخلى 79073 وسايل و ابزارهای مورد نیاز خیاطی لباس زنانه مواد زيبايی و آرايشی 10/7/2021
دمشق وزارة الصحة داخلى 79071 تهیه و نصب 23 دستگاه تزريق خودکار 10/7/2021
دمشق وزارة الصحة داخلي نوبت دوم 79075  تامین داروهای و محصوالت داروسازی 10/7/2021
دمشق مشفى الأسد الجامعي داخلى 79031 تامین مفصل ران و زانو برای ساخت رباط صلیبی 10/11/2021
دمشق مشفى الأسد الجامعي داخلي نوبت دوم 79032 تامين مواد وابزار مصرفی پزشکی 10/11/2021

اخبار پر بازدید